19. MS1954 Botvinnik- Smyslov (Moskva)

05.06.2013 22:25